Semalt okuwy: Sanly marketing hünärmenleriniň size berýän peýdalary
Elektron söwda

Islendik gowy marketing agentligi, başdan geçirýän kynçylyklaryňyzy ýeňletmek bilen, elektron telekeçilik işiňiziň çalt ösmegine kömek etmelidir. Businesshli telekeçileriň kompaniýalaryny ösdürmek, has köp satuw gazanmak we belli bir marketing nokadynda öňdebaryjy orunlara ýetmek islemegi tebigy zat.

Görnüşi ýaly, käwagt kömek eli gerek. Sanly marketing agentligini işe almak başlamak üçin gowy ýer bolmaly. “ Semalt” -yň Müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler, sanly hünärmenleri işe alsaňyz, haýsy 8 peýdany aljakdygyňyzy düşündirýär.

Mahabat

Adaty marketing gullugy, traffigi zerur ýerlere döretmäge, satyn almaga we ugrukdyrmaga ökde. Näme üçin olar gowy? Dogrusy, şu dört sebäbe görä:

  • Tejribe. Dürli kompaniýalar bilen işlemekde uly tejribe toplap, marketing agentligiňiz onlarça üstünlikli kampaniýany görerdi.
  • Gurama. Taslama üçin näçeräk sarp edilendigi barada jikme-jik maglumat alarsyňyz
  • Wagtyň netijeliligi. Galan zatlary tertipläniňizde, işiň marketing tarapyny dolandyrmaga ýol berip, özüňizi gymmatly wagtyňyzy tygşytlaň.
  • Ykdysady. Gatnaşykdan ozal köp mahabat satyn aljak bolýandyklary sebäpli, olar (edaralar) has gowy nyrh alyp bilerler.

Mazmun marketingi

Adyndan görnüşi ýaly, mazmun marketingi grafikalary, wideolary we makalalary döretmek bilen meşgullanýar, soň bolsa serfleri müşderilere çekmek, çekmek we öwürmek maksady bilen paýlanýar. Mahabat mazmuny alyjylary köpeltmek maksady bilen ulanylýan häzirki dünýäde mazmun marketingi gymmatlyk döredýär. Siziň üçin täze, tolgundyryjy we özüne çekiji mazmun döretmek marketing agentliginiň roly.

E-poçta marketing

Bu marketing usuly hiç haçan kärhanalar tarapyndan doly ulanylmaýar. Şeýle-de bolsa, siziň ygtyýaryňyzdaky marketing gullugynyň hyzmatlary bilen size gowy netijeler kepillendirilip bilner. Diňe edilmeli zatlaryň sanawyny dörediň we edaraňyz ony dolandyrar.

Sosial mediýa dolandyryşy

Kärhanalarda sosial media sahypalaryny - Facebook sahypasyny, YouTube kanalyny, Google+ ýa-da Twitter hasabyny işletmek adaty bir zat. Bu sahypalary yzygiderli täzeläp durmak, marketing agentliginiň kömegi bilen ýeňip boljak kelle agyrydyr.

Web sahypasynyň dizaýny we ösüşi

Telekeçiler köp sebäplere görä telekeçilik bilen meşgullanýarlar. Käbirleri muny edip bilýändikleri üçin edýärler, käbirleri başga asylly sebäplere görä edýärler. Gynansagam, hemmeleriň onlaýn bolmagy (web dizaýny) üçin gowy perspektiwaly öz web sahypasyny döretmäge ökde däl. Täze gelen bolsaňyz, bir edara size kömek etmeli.

Fotosurat we wideo

Wideografiýa we fotosurat onlaýn zatlary satmak meselesinde möhümdir. Ulanyjynyň önümiň nähili boljakdygy barada maglumaty bolmadyk bir ssenariýany göz öňüne getiriň - surat ýa-da wideo soňra peýdaly bolmaly. Bu gowy marketing agentligi tarapyndan ajaýyp ýerine ýetiriler.

Öwrüliş tizligini optimizasiýa (CRO)

CRO hödürleýän ýüzlerçe marketing agentligi bar. Bu (CRO), öňdebaryjylara öwrülen web mazmunyny üýtgedip gurmak üçin synaglara we maglumatlary ýygnamaga daýanýar. CRO tehniki taýdan häsiýetlidir, şonuň üçin hünär ussatlygynyň edilmegini talap edýär.

Iş ösdigiçe has köp kynçylyklary başdan geçirersiňiz. Mysal üçin, has köp satuw gazansaňyz, müşderi stolunyň jogapkärçiligini has köp alarsyňyz. Has giň önüm çyzgysy bilen, yzarlamak üçin has köp inwentar alarsyňyz. Köp sanly mahabat opsiýalaryny , SEO täzelenmelerini, sosial media marketing gurallaryny taşlaň we has giňişleýin surat alarsyňyz.